Biografia

Mgr Alicja Antonik absolwentka Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego oraz Bibliotekarskiego w Krośnie oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Mężatka, matka 2 córek.

      W latach 80-tych działałam wraz z mężem w strukturach podziemnej „Solidarności” i NZS, zajmując się kolportażem książek i prasy „drugiego obiegu”. Byłam jednym z inicjatorów reaktywowania NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubaczowie, a w latach 1989-1993 pełniłam funkcję sekretarza Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” POiW.

              Jestem nauczycielem dyplomowanym z 37-letnim stażem pracy. W latach 1981-1989 pracowałam jako nauczyciel-bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu filia w Lubaczowie, natomiast w latach 1990 – 2015 w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie
i Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaczowie. Od 2015 roku działam jako nauczyciel katecheta w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

             Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, otrzymywałam nagrody zarówno dyrektora szkoły jak i Burmistrza Miasta Lubaczowa. Moi uczniowie byli natomiast wielokrotnie nagradzani jako laureaci i finaliści licznych konkursów. Biorę ponadto czynny udział w przygotowaniu licznych uroczystości w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, rocznic związanych z osobą Jana Pawła II i innymi wydarzeniami historycznymi i kulturalnymi na terenie Lubaczowa.  

             Obecnie jestem radną VII Kadencji Rady Miasta Lubaczowa. Pełnię funkcję przewodniczącej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, który jest najbardziej aktywną częścią Rady Miejskiej. Jako wiceprzewodnicząca komisji Kultury, Oświaty i Sportu inicjuję starania Rady Miasta związane z działalnością i rozbudową Miejskiego Domu Kultury, rozwoju obiektów sportowych i oświatowych na terenie miasta. Wraz z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, wspieramy również prace pozostałych komisji, przez zgłaszanie interpelacji i wniosków dotyczących między innymi budowy i remontów dróg oraz rozwiązywania bieżących problemów mieszkańców, a także wyszukiwania źródeł finansowania dla realizacji tych działań, na szczeblu wojewódzkim i centralnym.   

          Prywatnie interesuję się literaturą i teatrem. Od 28 lat należę do teatru "Arka Lwowska" działającego przy Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. Realizowane przez naszą grupę spektakle od lat, spotykają się z ciepłym przyjęciem wśród widzów, nie tylko z terenu Lubaczowa ale również z innych, licznych miejscowości zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Czynne uczestnictwo w pracach teatru, zwłaszcza z grupą młodzieżową, pozwala nam efektywnie kultywować bogate dziedzictwo kresowe naszego regionu oraz rozwijać postawy patriotyczne i obywatelskie wśród przedstawicieli młodego pokolenia.