Nasze miasto Lubaczów

      Lubaczów zlokalizowany jest na obszarze południowo- wschodniej Polski na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, stanowiącym część Kotliny Sandomierskiej oraz rozciągającym się aż na obszary zachodniej Ukrainy. Położone pomiędzy Lubaczówką a jej dopływem (Sołotwą) miasto, stanowi samodzielny ośrodek administracyjny, będący dodatkowo siedzibą powiatu lubaczowskiego oraz dekanatu diecezji zamojsko- lubaczowskiej.
Lubaczów z uwagi na swoją lokalizację, stanowił historycznie ważny ośrodek gospodarczy. Przez nasze miasto przebiegał szlak handlowy ciągnący się na południowy- wschód kraju (od Sandomierza przez Lubaczów do Lwowa). Miasto cieszy się wielowiekową tradycją, co potwierdzają przywileje nadawane mu przez kolejnych władców oraz historycznie ważne daty (pierwsza wzmianka z 1214 roku, uzyskanie praw miejskich w 1376 roku).

foto: wikipedia

Przez wiele wieków, na tych terenach widoczne było duże zróżnicowanie kulturowe. Na terenie Lubaczowa i okolicznych miejscowości zamieszkiwała obok siebie zarówno ludność polska jak i ukraińska, żydowska i niemiecka.  Historia oraz dziedzictwo kulturowe są dużym walorem naszego miasta oraz całego regionu. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko w zgromadzonych dokumentach ale przede wszystkim w zachowanych do dnia dzisiejszego zabytkowych budowlach. Na uwagę zasługują przede wszystkim obiekty architektury sakralnej oraz inne zabytki (np: rogatka przy ul. Handlowej, budynek ratusza, wzgórze zamkowe z parkiem, budynek muzeum- dawny spichrz).  

Nasz region obejmuje obszary, których mieszkańcy przez wiele lat kultywowali działalność rolniczą oraz gospodarkę leśną (gospodarstwa prywatne, tartaki, zakłady stolarskie). Sztandarowym przykładem jest bez wątpienia, silnie rozwinięte na tym terenie pszczelarstwo, które od wielu lat jest atutem całego regionu (miód lubaczowski został wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa podkarpackiego).

Przez wiele lat na obszarze naszego miasta rozwijały się również zakłady przemysłowe. Warto wspomnieć chociażby o powstałych na przełomie lat 40 i 50 zakładach roszarniczych, Zakładzie Mleczarskim, Zakładach Wyrobów Galanteryjnych czy Zakładzie Maszyn Budowlanych. Całokształt uzupełniała dodatkowo utworzona linia kolejowa (101 od stacji Munina przez Lubaczów do Hrebennego).  

Obecnie w naszym mieście dominuje handel oraz działalność usługowa. W Lubaczowie funkcjonują między innymi markety i sklepy spożywcze, budowlane, odzieżowe, obuwnicze, elektroniczne. Ponadto zaś apteki, sklepy z branży medycznej, BHP a także salony operatorów telekomunikacyjnych. Miasto posiada również tereny inwestycyjne, zlokalizowane w obrębie ul. Technicznej, które Rozporządzeniem Rady Ministrów zostały włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro- Park Mielec. Zaś w odległości około 13 km od Lubaczowa, funkcjonuje polsko- ukraińskie drogowe przejście graniczne Budomierz-Hruszów (trasa Lubaczów – Niemirów).

Na obszarze naszego miasta rozpoczyna swój bieg wiele szlaków o charakterze edukacyjnym, pozwalających na zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Warto wymienić chociażby szlak dziedzictwa Jana III Sobieskiego, szlak ikon czy architektury drewnianej. Ich przebieg, pozwala każdemu odwiedzającemu nasze miasto, lepiej zapoznać się z uwarunkowaniami historycznymi od wieków, kształtującymi stosunki społeczne i gospodarcze panujące w tym regionie.