Program wyborczy

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w swoich szeregach zrzesza osoby, które aktywnie angażują się we wszechstronny rozwój społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Interesują nas przede wszystkim skuteczne działania oraz inicjatywy, w efekcie których nastąpi poprawa jakości życia oraz warunków pracy wszystkich mieszkańców Lubaczowa. W zaprezentowanym programie wyborczym określone zostały zadania, których realizacja stanowić będzie bodziec rozwojowy dla miasta, zarówno w sferze społecznej jak i ekonomicznej.  

PROGRAM WYBORCZY DLA LUBACZOWA

1. Infrastruktura

 • Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych oraz budowa nowych odcinków (np. wybudowanie ul. Kurierów Armii Krajowej jako drogi zapasowej dla ul. Kościuszki)
 • Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków oraz modernizacja kanalizacji burzowej i ściekowej w mieście.
 • Budowa bocznicy kolejowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Technicznej, przy współpracy z PKP.
 • Przywrócenie funkcjonalności dworca autobusowego w Lubaczowie.
 • Budowa nowego budynku MOPS oraz dostosowanie go do potrzeb interesantów i pracowników.
 • Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę poprzez modernizację studni i hydroforni.
 • Przystosowanie infrastruktury parkingowej na terenie miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Rozwiązanie problemu stadionu miejskiego w Lubaczowie.
 • Wsparcie w realizacji remontu budynku Komendy Powiatowej Policji oraz Przychodni Rejonowej w Lubaczowie. 

2. Edukacja

 • Doposażenie świetlic, pracowni przedmiotowych oraz sal lekcyjnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i multimedialne.
 • Przebudowa i remont oraz wyposażenie kuchni oraz stołówek szkolnych wraz z zapleczem.
 • Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta. Budowa nowych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie.
 • Wsparcie młodzieży poprzez rozbudowę programów stypendialnych, zarówno naukowych jak i sportowych oraz artystycznych.
 • Rozbudowa miejskiego żłobka oraz przedszkoli, umożliwiająca przyjęcie większej liczby dzieci oraz remont infrastruktury sanitarno- socjalnej w tych placówkach. 

3. Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona zdrowia

 • Otwarcie oraz doposażenie szkolnych gabinetów lekarskich.
 • Instalacja systemu monitoringu miejskiego. Objęcie zasięgiem monitoringu newralgicznych punktów w mieście (przystanki autobusowe, okolice szkół, plac targowy, parkingi).
 • Utworzenie na terenie miasta stałej stacji krwiodawstwa.
 • Podnoszenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki i ochrony zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 • Zwiększenie efektywności funkcjonowania służb miejskich poprzez inwestycje w szkolenia dla personelu oraz w wyposażenie.
 • Wsparcie działań organów powołanych do ochrony bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządku publicznego. 

4. Rozwój przedsiębiorczości

 • Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości celem zagwarantowania należytego wsparcia (doradztwo prawne, księgowe, marketingowe, analityczne, wnioski i biznesplany, usługi IT) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Kształtowanie korzystnych warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez niwelowanie bariery administracyjnej w urzędach.
 • Wsparcie działań zmierzających do stworzenia funduszu pożyczkowego i poręczeniowo- gwarancyjnego dla mikro, małych i średnich firm. Współpraca w tym zakresie
  z organami wojewódzkimi i centralnymi.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi z obszaru województwa podkarpackiego, celem utworzenia grup zakupowych a tym samym, zapewnienia naszym przedsiębiorcom możliwości zoptymalizowania wydatków prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Wsparcie systemu szkoleń oraz kursów dla osób prowadzących działalność gospodarczą, przy współpracy z instytucjami rozwoju regionalnego oraz trzecim sektorem.
 • Aktywne działania promocyjne Parku Przemysłowego Lubaczów oraz miejskich terenów inwestycyjnych, przy wsparciu instytucji szczebla rządowego.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, na rzecz pozyskania inwestorów oraz otwarcia nowych rynków zbytu dla lokalnych przedsiębiorców.

5. Pomoc społeczna

 • Budowa lubaczowskiego domu opieki seniora.
 • Wprowadzenie programu miejskiej karty dużej rodziny.
 • Wdrożenie rządowego programu pomocy dla potrzebujących seniorów (zapewnienie posiłku, usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, edukacyjne a także kulturalno-oświatowe
  i aktywizujące).
 • Współpraca z jednostkami szczebla powiatowego i wojewódzkiego w zakresie zapewnienia należytego i kompleksowego wsparcia dla osób dotkniętych chorobą, uzależnionych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Budowa mieszkań socjalnych oraz remont istniejących.
 • Działania zmierzające do wykorzystania środków na budowę mieszkań w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. 

6. Kultura, sport i rekreacja

 • Utworzenie lubaczowskiego obszaru rekreacji, budowa siłowni plenerowej, infrastruktury dla rowerzystów oraz placu zabaw dla dzieci.
 • Uporządkowanie brzegów rzek oraz terenów zielonych oraz udostępnienie ich na cele rekreacyjne i sportowe mieszkańcom.
 • Zakup nagłośnienia oraz przenośnej sceny dla MDK w Lubaczowie.
 • Promocja miasta oraz budowanie kulturalnego wizerunku Lubaczowa poprzez inaugurację cyklicznych imprez artystyczno-rozrywkowych oraz sportowych o zasięgu ogólnopolskim.
 • Aktywna współpraca z lubaczowskimi twórcami kultury w organizowaniu widowisk oraz konkursów krzewiących historię oraz tradycje naszego miasta.
 • Promocja twórczości lokalnych artystów, autorów i rzemieślników.

Niech wygra Lubaczów!